Danh mục sản phẩm

Các sản phẩm nước ép trái nhàu
pure noni juice

Chai thủy tinh

Dung tích: 750ml

Pomegranate

Lon nhôm

Dung tích: 330ml

Noni-nguyen-chat

Chai nhựa

Dung tích: 1L

Passion-Fruit

Chai nhựa

Dung tích: 350ml

Cong-dung-cua-trai-nhau

Chai thủy tinh

Dung tích: 750ml
pure noni juice

Nước ép trái Nhàu

Nguyên Chất (Chai 750ml)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu (Chai 750ml)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Dứa (Chai 750ml)

Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Đỏ (Chai 750ml)

Grape

Nước ép trái Nhàu

Vị Nho (Chai 750ml)

Cherry

Nước ép trái Nhàu

Vị Anh Đào (Chai 750ml)

Blueberries

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất (Chai 750ml)

Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Mật Ong (Chai 750ml)

Noni---atoso-do

Lon nhôm

Dung tích: 330ml
Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Tự Nhiên (Lon 330 ml)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Lon 330ml)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Lon 330ml)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Lon 330ml)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Lon 330ml)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Lon 330ml)

Blueberry

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Lon 330ml)

Táo-xanh

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Lon 330ml)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Lon 330ml)

Kumquat-and-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Lon 330ml)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Lon 330ml)

Noni---dua

Chai nhựa PET

Dung tích 1L
Pure

Nước ép trái Nhàu

Nguyên Chất (Chai 1L)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Chai 1L)

Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Đỏ Tự Nhiên (Chai 1L)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Chai 1L)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Chai 1L)

Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Chai 1L)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Chai 1L)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Chai 1L)

Apple

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Chai 1L)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Chai 1L)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Chai 1L)

Kumquat-vs-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Chai 1L)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Chai 1L)

Bueberries

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Chai 1L)

Noni---viet-quat

Chai nhựa PET

Dung tích 350ml
Passion-Fruit

Nước ép trái Nhàu

Vị Chanh Dây Tự Nhiên (Chai 350ml)

Pomegranate

Nước ép trái Nhàu

Vị Lựu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Hibiscus

Nước ép trái Nhàu

Vị Atiso Tự Nhiên (Chai 350ml)

Melon

Nước ép trái Nhàu

Vị Dưa Lưới Tự Nhiên (Chai 350ml)

Peach

Nước ép trái Nhàu

Vị Đào Tự Nhiên (Chai 350ml)

Green-Apple

Nước ép trái Nhàu

Vị Táo Tự Nhiên (Chai 350ml)

Lychee

Nước ép trái Nhàu

Vị Vải Tự Nhiên (Chai 350ml)

Mango

Nước ép trái Nhàu

Vị Xoài Tự Nhiên (Chai 350ml)

Kumquat-vs-Honey

Nước ép trái Nhàu

Vị Tắc - Mật Ong Tự Nhiên (Chai 350ml)

Pineapple

Nước ép trái Nhàu

Vị Thơm (Dứa) Tự Nhiên (Chai 350ml)

Soursop

Nước ép trái Nhàu

Vị Mãng Cầu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Yuzu

Nước ép trái Nhàu

Vị Yuzu Tự Nhiên (Chai 350ml)

Blueberries

Nước ép trái Nhàu

Vị Việt Quất Tự Nhiên (Chai 350ml)

Noni---viet-quat
Cong-dung-cua-trai-nhau
Noni--nho