Bảng thành phần Nutrition Facts theo chuẩn FDA của nước Noni.

NUTRITION FACT

THEO CHUẨN FDA CỦA HOA KỲ